Stichting HEST

Er zijn voor je medemens in de laatste levensfase

Opleiding vrijwilligers

Aan de kennisbevordering van de vrijwilligers van HEST wordt veel aandacht besteed. Bij hun entree krijgen zij de introductiecursus ‘’Terminale Zorg’’ van de koepelvereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Daarna volgen zij periodiek bijscholingscursussen teneinde kennis te kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen. Voorts zijn er incidentele cursussen, zoals bijv. een tilcursus.
Ter ondersteuning van elkaar komen de vrijwilligers regelmatig bijeen. Hierbij delen zij ervaringen met elkaar. De coördinatoren spelen hierbij een stimulerende en voorwaardenscheppende rol.”

Stichting HEST valt onder de landelijke stichting VPTZ die ook cursussen aanbiedt.